was successfully added to your cart.

gutka sahib in english

bair biroDh kaam kroDh moh. sat tay jan jaa kai ridai parvays. so dar kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay. hukmee utam neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah. naanak tiseh na laageh dookh. sukh parabh simran kaa ant na paar. jih parsaad too aachaar bi-uhaaree. naanak daas sadaa kurbaanee. avar na boojh karat beechaar. ||4|| tab lag Dharam raa-ay day-ay sajaa-ay. doosar ka-un kahai beechaar. ||30|| asaNkh garanth mukh vayd paath. pooran hoeh chit ki eichcha. jo tis bhaavai so-ee ho-ay. ayk roop jaa kay rang anayk. jah maat pitaa sut meet na bhaa-ee. jal Dhovai baho dayh aneet. ||1|| barahm gi-aanee kai mitar satar samaan. man har kay naam kee mahimaa ooch. saaDh kai sang pargatai sugi-aan. laad khayp santeh sang chaal. ||18|| jih paidai mahaa anDh gubaaraa. kaytay kahi kahi uth uth jaahi. ||7|| ustat man meh kar nirankaar. ka-un basat aa-ee tayrai sang. man tay kabhoo na bikhi-aa tarai. jah achhal achhayd abhayd samaa-i-aa. ka-ee kot akaas barahmand. ka-ee kot aachaar bi-uhaaree. simar simar simar parabh so-ay. saaDh kai sang naahee ko mandaa. aisee jugat naanak raamdaas. har ras paavai birlaa ko-ay. say-ee tuDhuno gaavahi jo tuDh bhaavan ratay tayray bhagat rasaalay. naanak jaanai saachaa so-ay. suni-ai mukh saalaahan mand. naanak so sayvak gur kee mat lay-ay. anik jugat rach thaap uthaap. kahaa bisanpad gaavai gung. ||4|| ||2|| sant kay dokhee ka-o dargeh milai sajaa-ay. kaho naanak say-ee jan pooray. parabh kay sayvak ka-o ko na pahoochai. ||4|| naanak paavhu sookh ghaneyrey. har ko naam khin maahey udhaaree. jis bhaavai tis khayl khilaavai. aap kathai aap sunnaihaar. taa ka-o keejai sad namaskaaraa. sayvak ka-o sayvaa ban aa-ee. keetaa andar keet kar dosee dos Dharay. ayk basat deejai kar ma-i-aa. badbhaagee naanak jan say-ay. har kay charan hirdai basaavai. saaDh kai sang maa-i-aa tay bhinn. jaa ka-o parabh jee-o aap bujhaa-ay. naanak aap alipat rahi-aa bharpoor. paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas. naanak vadaa aakhee-ai aapay jaanai aap. orai kahhu kinai kachh karaa. ||22|| man saachaa mukh saachaa so-ay. Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay bhagtah sukh paa-i-aa. Sundar Gutka. barahm gi-aanee nirmal tay nirmalaa. saaDhsang Dharam raa-ay karay sayvaa. parabh ka-o simrahi baseh har nayray. ||1|| thaan thanantar aykai so-ay. narak surag fir fir avtaar. Japji Sahib English Translation. avar si-aanap saglee chhaad. jab daykh-a-u tab sabh kichh mool. jih parsaad tayro rahtaa Dharam. saaDh kai sang paa-ay naam ratan. jih parsaad param gat paavahi. saaDh janaa kee sarnee parai. sant kirpaa tay jam tay chhutai. ||1|| sabh kai maDh sagal tay udaas. jo ho-aa hovat so jaanai. saaDhsang asthit man paavai. man tan naam japahu liv laa-ay. panchay paavahi dargahi maan. jih parsaad tayraa olaa rahat. paratipaalai jee-an baho bhaat. kaal na aavai moorhay cheet. taa kee upmaa kahee na jaa-ay. paarbarahm mayree sarDhaa poor. ||3|| ant kaaran kaytay billaahi. taa ka-o raakhat day kar haath. ghat ghat bi-aap rahi-aa bhagvant. bhukhi-aa bhukh na utree jay bannaa puree-aa bhaar. avar updaysai aap na karai. anik rang naanaa daristaahi. aapnai bhaanai la-ay samaa-ay. sagal samagree jaa kaa tanaa. ji-o paavak eeDhan nahee Dharaapai. har kai naam jan sobhaa paa-ee. sagal sansaar uDhrai tin mant. gurmukh naadaN gurmukh vaydaN gurmukh rahi-aa samaa-ee. salok. naanak jaanai sachaa so-ay. tis kee jaanhu tarisnaa bujhai. ||4|| taa kee-aa galaa kathee-aa naa jaahi. oh binsai uho man pachhutaavai. naanak taa kai bal bal jaasaa. ||3|| naanak naam ratay sukh ho-ay. sant kirpaal kirpaa jay karai. naanak kai man ih anraa-o. parabh kai simran tirath isnaanee. sabh tay ooch nirmal ih karnee. suni-ai athsath kaa isnaan. tis jan ka-o ko-ay na pahuchanhaar. aad sach jugaad sach. paarbarahm tin laagaa rang. nis kahee-ai ta-o samjhai bhoraa. ||5|| ka-ee kot darsan parabh pi-aas. mithi-aa baas layt bikaaraa. ka-ee kot bayd puraan simrit ar saasat. barahm gi-aanee kaa ka-un jaanai bhayd. bhagat bhagat sunee-ai tihu lo-ay. jaisaa janaavai taisaa naanak jaan. un kee sayvaa so-ee laagai. ||4|| tab bair biroDh kis sang kamaat. aapan aap aap hee acharjaa. man tay binsai saglaa bharam. salok. ||4|| bha-o khalaa agan tap taa-o. har kee kathaa hirdai basaavai. jor na raaj maal man sor. aap mukat mukat karai sansaar. kar kirpaa jis kai hirdai gareebee basaavai. anjaanat bikhi-aa meh rachai. man meh aap man apunay maahi. jo tis bhaavai so-ee karay-i. rahaa-o. Introduction To 'The Divine Sunder Gutka' Sunder Gutka is a collection of Banis or hymns that form the core of a complete Sikh Daily Prayer. nirDhan ka-o Dhan tayro naa-o. parabh ka-o simrahi tin aatam jeetaa. Nitnem. saaDhsang sarpar nistarai. Preface To 'Dukh Bhanjani Sahib Gutka' Dukh Bhanjani Sahib is a collection of Divine Hymns from Sri Guru Granth Sahib, the recitation of which alleviates all human pain and suffering. kabhoo sog harakh rang hasai. har har naam kamaavanaa naanak ih Dhan saar. ||4|| ant na jaapai keetaa aakaar. tin daykhi-aa jis aap dikhaa-ay. kaho naanak kaatee jam faasee. sant kaa dokhee Dharam tay rahat. safal darsan sundar har roop. ant na jaapai paaraavaar. tapat maahi thaadh vartaa-ee. sabh oopar hovat kirpaal. Dharam khand kaa ayho Dharam. barahm gi-aanee sadaa samadrasee. ||1|| ||1|| abhinaasee parabh man meh raakh. moh maa-i-aa kai sang na layp. chahu varnaa meh japai ko-oo naam. ||3|| ||1|| gopaal daamodar deen da-i-aal. naanak vigsai vayparvaahu. aapay aap sagal meh aap. kot upaav dargeh nahee sijhai. kar kirpa jis aap bujhaya. parabh kai simran sabh kichh sujhai. ||2|| ||8||4|| man moorakh kaahay billaa-ee-ai. ||5|| suni-ai saraa gunaa kay gaah. taa kaa ant na jaanai ko-ay. The Guru Granth Sahib was first compiled by the Fifth Sikh Guru, Arjan Dev, in 1604 in the city of Amritsar. bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay. man tan arpai bisan pareet. simra-o simar simar sukh paava-o. hukmai andar sabh ko baahar hukam na ko-ay. jo deesai so chaalanhaar. kaahoo jugat kitai na paa-ee-ai Dharam. sun anDhaa kaisay maarag paavai. jih parsaad tayraa sundar roop. baday baday ahaNkaaree-aa naanak garab galay. o-ay daatay dukh kaatanhaar. bayd puraan simrit boojhai mool. jis gur parsaad tootai ha-o rog. sargun nirgun nirankaar sunn samaaDhee aap. sant saran jo jan parai so jan uDhranhaar. naanaa biDh keeno bisthaar. avar na paykhai aykas bin ko-ay. bujhanhaar ka-o sat sabh ho-ay. naanak o-ay parmaysur kay pi-aaray. jaachak jan jaachai parabh daan. Biography of the eminent artist S.Sobha Singh. jih parsaad peeveh seetal jalaa. jih parsaad tayraa partaap. sant kaa dokhee sadaa sahkaa-ee-ai. aapan kee-aa kachhoo na ho-ay. kar kirpaa jis aapnai naam laa-ay. ||20|| ka-ee kot par dookhnaa karahi. asatpadee. ||1|| band khalaasee bhaanai ho-ay. ||2|| asatpadee. salok. tirath tap da-i-aa dat daan. Each line is highlighted as the paath is recited. sun galaa aakaas kee keetaa aa-ee rees. jaa ka-o apunee karai bakhsees. kabhoo saaDhsangat ih paavai. sant kay dookhan tay mukh bhavai. sabh tay ooch paa-ay asthaan. asatpadee. jo kachh karai so-ee sukh maan. tis daas ka-o sabh sojhee parai. aapas ka-o aapeh aadays. santan kai dookhan sarap jon paa-ay. apnaa kee-aa aapeh maanai. basat maahi lay basat gadaa-ee. saaDhsang bha-ay aagi-aakaaree. ||6|| bhookhay ka-o dayvat aDhaar. ||2|| ka-ee kot pankhee sarap upaa-ay. satgur sikh kay banDhan kaatai. karan karaavan sarab ko naath. asaNkh mon liv laa-ay taar. gaavai ko saaj karay tan khayh. ayko jap ayko saalaahi. safal jeevan safal taa kaa sang. naanak kartay kaa ant na paavahi. naanak nadree paa-ee-ai koorhee koorhai thees. Download this app from Microsoft Store for Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8. jis kee sarisat so karnaihaar. naanak bhagtaa sadaa vigaas. Dharam raa-ay tis karay khu-aaree. salok. ||3|| say Dhanvant ganee sansaar. ayk bhee na day-ay das bhee hir lay-ay. ||5|| simra-o simar simar sukh paava-o. barahm gi-aanee kaa nirmal mant. ||37|| ||34|| saaDh kee upmaa tihu gun tay door. ||6|| apnee banat aap banaa-ee. pee amrit ih man tan Dharpee-ai. thit paa-ee chookay bharam gavan. charan chala-o maarag gobind. ka-ee kot siDh jatee jogee. sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. asaNkh naav asaNkh thaav. naanak so jan nirmal thee-aa. saaDhsang amrit ras bhunchaa. sagal samagree apnai soot Dhaarai. kar kirpaa jis ka-o naam dee-aa. naam rang sarab sukh ho-ay. satgur-ay namah. saaDh kai sang na kabhoo Dhaavai. barahm gi-aanee kai naam parvaar. soDhat soDhat soDhat seejhi-aa. barahm gi-aanee ka-o khojeh mahaysur. hukmee hovan jee-a hukam milai vadi-aa-ee. ga-orhee sukhmanee mehlaa 5. jaisaa bhaavai taisaa ko-ee ho-ay. bharee-ai hath pair tan dayh. ka-ee kot parabh ka-o khojantay. jis kaa saa tin lee-aa milaa-ay. ||5|| ||8||8|| so daas dargeh parvaan. chhaad si-aanap saglee manaa. asaNkh soor muh bhakh saar. saaDh kee sobhaa saaDh ban aa-ee. sarab niDhaan parabh tayree ma-i-aa. ||6|| ||7|| suni-ai dookh paap kaa naas. kaytee-aa surtee sayvak kaytay naanak ant na ant. khinthaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat dandaa parteet. saaDh kai sang agochar milai. jihbaa ayk ustat anayk. kaytay dayv daanav mun kaytay kaytay ratan samund. anad roop mangal sad jaa kai. jaa kai man basi-aa nirankaar. barahm gi-aanee lay Dhaavat banDhaa. naanak apnee gat jaanhu aap. ot pot ravi-aa roop rang. bhalee so karnee sobhaa Dhanvant. jee-o pind sabh tis kee raas. ★ HIGHLIGHTS★ • Just Speak and Get your results..! naam japat tah paar paraahee. parabh bhaavai taa har gun bhaakhai. naam japat taa kee gat ho-ay. parabh kai simran ridh sidh na-o nidh. ka-ee kot bha-ay abhimaanee. ||2|| naanak avar na jaanas ko-ay. parabh kai simran garabh na basai. naanak uDhray tin kai saathay. naam kai sang uDhray sun sarvan. panchaa kaa gur ayk Dhi-aan. darsan sat sat paykhanhaar. jah muskal hovey att bhaaree. barahm gi-aanee sadaa nirdokh. suni-ai anDhay paavahi raahu. chhod jaa-ay tis kaa saram karai. sant kay dokhee ka-o avar na raakhanhaar. karnaihaar pachhaanai so-ay. salok. changa naa-o rakhaa-ay kai jas keerat jag lay-ay. nirgun aap sargun bhee ohee. gaavai ko vidi-aa vikham veechaar. jab aapan aap aap paarbarahm. saaDh saran naanak tay aa-ay. parDhaan purakh pargat sabh lo-ay. jay ha-o jaanaa aakhaa naahee kahnaa kathan na jaa-ee. suni-ai siDh peer sur naath. so-oo ganee-ai sabh tay oochaa. kahan na jaa-ee achraj bismaad. jab Dhaarai ko-oo bairee meet. ji-o parabh bhaavai tivai nachaavai. ||7|| hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa jaa-ee. jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal. in tay kahhu tum kavan sanaathaa. barahm gi-aanee kai naahee abhimaan. khaat peet bartai anad ulaas. sant kaa dokhee sadaa apvit. tab moh kahaa kis hovat bharam. jay tis nadar na aavee ta vaat na puchhai kay. barahm gi-aanee ooch tay oochaa. aap keeno aapan bisthaar. ||2|| asatpadee. saaDhsang mal saglee khot. tis si-o pareet na karai gavaar. barahm gi-aanee say jan bha-ay. nirmal rasnaa amrit pee-o. naanak nibhee khayp hamaaree. asatpadee. kaagad kalam na likhanhaar. so sant suhaylaa nahee dulaavai. jis bhaavai tis aapan naa-ay laavai. gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o. parabh kaa kee-aa jan meeth lagaanaa. salok. vaari-aa na jaavaa ayk vaar. bayd puraan simrit meh daykh. naanak kathnaa karrhaa saar. aatam meh paarbarahm lahantay. garihsat meh so-ee nirbaan. naanak jo tis bhaavai so-ee thi-aa. jih parsaad paa-ee darulabh dayh. duhoo paakh kaa aapeh Dhanee. sarab bhoot aap vartaaraa. ||1|| kayti-aa dookh bhookh sad maar. saaDh kai sang na beegaa pair. Introduction To 'The Divine Sunder Gutka' Sunder Gutka is a collection of Banis or hymns that for.. Rs.360.00 Rs.400.00 parabh kai simran dargeh maanee. apunay jan ka-o saas saas samaaray. jih parsaad aarog kanchan dayhee. sukh-daa-ee pavan paavak amulaa. tum maat pitaa ham baarik tayray. jo jo kahai so muktaa ho-ay. gur darsan daykh man ho-ay bigaas. sat bachan saaDhoo sabh kahat. guraa ik dahi bujhaa-ee. jor na surtee gi-aan veechaar. kaytay aakhahi aakhan paahi. jaa kai simran uDhree-ai naanak tis balihaar. jit jit laavhu tit lageh har naath. har kaa naam japat ho-ay sukhee-aa. sarab rog naanak mit jaahi. ||23|| ||4|| too sadaa salaamat nirankaar. ||8||9|| parabh ka-o simrahi tin anad ghanayray. darsan bhaytat hot nihaal. naanak karnaihaar na doojaa. tab is ka-o sukh naahee ko-ay. jah jot saroopee jot sang samaavai. har simran lag bayd upaa-ay. mithi-aa man par lobh lubhaaveh. aapeh ayk aapeh anayk. gun gaavat tayree utras mail. ||3|| tis kee seekh tarai sansaar. ||1|| hukam boojh param pad paa-ee. parabh kaa sayvak naam kai rang. safal dayh naanak har har naam la-ay. satsang antar parabh deethaa. Police said that the man, identified as Balwinder Singh (36), was a ‘drug addict’ and used to ‘quarrel with family often’. divas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat. Purpose of this app is to let busy and mobile young generation reconnect with Sikhism and Gurubani by reading path on mobile. naanak jih ghat vasai har naam. jaa kai ridai basai har so-ay. sunn samaaDh naam ras maatay. jih maarag kay ganay jaahi na kosaa. tis kaa naam rakh kanth paro-ay. saaDh kai sang manohar bain. tiseh bhalaa-ee nikat na aavai. dah dis Dhaavat aavai thaa-ay. sant kaa sang vadbhaagee paa-ee-ai.II8II2II tah har kay naam kee tum oopar chhaam. ||5|| vin gun keetay bhagat na ho-ay. man apunay tay buraa mitaanaa. Bookmark the page. pal bheetar taa kaa ho-ay binaas. bahur na hovai aavan jaan. ka-ee kot narak surag nivaasee. tab kavan maa-ay baap mitar sut bhaa-ee. suni-ai pohi na sakai kaal. simrit saasat bayd beechaaray. asatpadee. Sunder Gutka and more Bani's 5.0 out of 5 stars 1. sabh bairn ko aij sunghriye. jan kai sang chit aavai naa-o. anDhkaar deepak pargaasay. jin parabh jaataa so sobhaavant. 1995, English, Pages 91. raam naam tat karahu beechaar. kath kath kathee kotee kot kot. ||8||20|| gaavahi ind idaasan baithay dayviti-aa dar naalay. kabhoo siDh saaDhik mukh gi-aan. parabh kai simran an-din jaagai. antar basay baahar bhee ohee. jo hovan so door paraanai. sang sahaa-ee so aavai na cheet. jab lag jaanai mujh tay kachh ho-ay. karan kaaran so parabh samrath. so ki-o bisrai jin sabh kichh dee-aa. ghat ghat pooran barahm pargaas. jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay. naanaa chalit karay khin maahi. ha-umai moh bharam bhai bhaar. boojhai daykhai karai bibayk. har kaa naam japat aaghaavai. kal kalays tan maahi mitaava-o. ||1|| kaam kroDh ar lobh moh binas jaa-ay ahaNmayv. jis kai antar basai nirankaar. oochay upar oochaa naa-o. nirgunee-aar i-aani-aa so parabh sadaa samaal. salok. ka-ee kot raajay ras bhogee. aath pahar parabh baseh hajooray. nirmal nirmal nirmal tayree banee. abhinaasee naahee kichh khand. sadaa sadaa sadaa da-i-aal. suni-ai parh parh paavahi maan. janam marai fir aavai jaa-ay. naanak gurmukh naam japat gat paahi. saram khand kee banee roop. kalaa Dhaar jin saglee mohee. salok. aapan khayl aap varteejaa. salok. kal taatee thaaNdhaa har naa-o. amul gun amul vaapaar. tis ka-o simrat param gat paavahi. is kai haath kahaa beechaar. kar kirpaa jis apnee bhagat day-ay. panch parvaan panch parDhaan. hai bhe sach naanak hosee bhe sach. mol na paa-ee-ai gunah amol. parabh kai simran kamal bigaasan. so jan naanak dargeh parvaan. so sayvak parmaysur kee gat jaanai. jo kichh kahnaa so aapay kahai. tiseh ti-aag kat avar lubhaaveh. deenay hasat paav karan naytar rasnaa. ||6|| sant kirpaa tay an-din jaag. gaavahi tuhno pa-un paanee baisantar gaavai raajaa Dharam du-aaray. jab ih jaanai mai kichh kartaa. naanak kaadh layho parabh da-i-aal. sadaa suhaylaa kar layhi jee-o. hirdai basay pooran gur mant. satgur sikh ka-o naam Dhan day-ay. ji-o parabh raakhai tiv hee rahai. jab naath niranjan agochar agaaDhay. barahm gi-aanee barahm kaa baytaa. man tan jaap ayk bhagvant. asaNkh galvadh hati-aa kamaahi. saaDhsang bhaj parmaanand. daynhaar parabh chhod kai laageh aan su-aa-ay. naanak jaap japai jap so-ay. tab chitar gupat kis poochhat laykhaa. neekee keeree meh kal raakhai. suni-ai sat santokh gi-aan. kar kar daykhai apnee vadi-aa-ee. saas saas parabh tumeh Dhi-aava-o. mansaa pooran sarnaa jog. poojaa sat sat sayvdaar. naanak tay jan naam milay-ay. pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat. This is app page name GUTKA SAHIB. ||1||, Copyright ©document.write(new Date().getFullYear()); All rights reserved by PunjabiTroller. ji-o mandar ka-o thaamai thamman. anik punah charan karat nahee tarey. man baychai satgur kai paas. sant janaa mil karahu beechaar. Sikh Sukhmani Sahib Ji Bani Gutka Sahib Punjabi (Gurmukhi) Language Hardback Religion book - Sikh Religion Book Beautiful Hard Book Binding - 224 Pages. so pandit jo man parboDhai. man tis simrat ki-o aalas keejai. man sadaa Dhi-aa-ay kayval paarbarahm. man tan antar simran gopaal. so sayvak kaho kis tay darai. naam japat man hovat sookh. su-asat aath banee barmaa-o. ||8||24||, Copyright ©document.write(new Date().getFullYear()); All rights reserved by PunjabiTroller. naanak nirgun gun karay gunvanti-aa gun day. naanak sant bhaavai taa la-ay milaa-ay. ant nahee kichh paaraavaaraa. ||5|| sant kay dokhee kee jarh kichh naahi. khaym kusal sahj aanand. ayhu laykhaa likh jaanai ko-ay. jah mahaa bha-i-aan tapat baho ghaam. aath pahar simrahu tis rasnaa. jo jo ho-ay so-ee sukh maanai. safal darsan paykhat puneet. dargeh nibhai khayp tumaaree. saach chhod jhooth sang machai. tis kai sang sikh uDhrai naanak har gun gaa-o. We have tried to include many banis and features to serve the most sangat as possible. aap sat kee-aa sabh sat. poor rahi-o pooran sabh thaa-ay. aapay karan karaavan jog. ta-o bhee ha-umai mail na jaavai. jiv jiv hukam tivai tiv kaar. sach sach sach sabh keenaa. naanaa roop ji-o savaagee dikhaavai. amrit naam rid maahey samaa-ay. saaDhsang amrit gun gaa-in. kudrat kavan kahaa veechaar. jis no bakhsay sifat saalaah. kaytee-aa khaanee kaytee-aa banee kaytay paat narind. charan kamal raakho man maahi. antarjaamee purakh parDhaan. nahee tul raam naam beechaar. har kaa naam jan kee vadi-aa-ee. jaa kai hirdai ayko ho-ay. parabh bakhsand deen da-i-aal. naanak saaDhoo kai kurbaan. naanak hukmai jay bujhai ta ha-umai kahai na ko-ay. kabahu bhaykhaaree neech kaa saajaa. taa si-o moorhaa man nahee laavai. parabh kay sayvak dookh bisaaran. saaDhsang parabh dayh nivaas. ||7|| sant kaa dokhee aDh beech tay tootai. anik upaav na chhootanhaaray. man meh pareet niranjan daras. so ki-o bisrai je agan meh raakhai. jis kai dee-ai rahai aghaa-ay. sat suhaan sadaa man chaa-o. avar ti-aag bikhi-aa janjaal. deen dard dukh bhanjnaa ghat ghat naath anaath. Price New from Used from Hardcover, January 1, 2018 "Please retry" — $11.95 — parabh apnay kaa hukam pachhaanai. charan saaDh kay Dho-ay Dho-ay pee-o. ||1|| sochai soch na hova-ee jay sochee lakh vaar. asatpadee. ||6|| sant kai dookhan tarigad jon kirmaa-ay. saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar. saaDhsang har har jas kahat. kabhoo baytaa barahm beechaar. darirh kar gahhu naam har vath. paarbarahm gareeb nivaaj. har har naam ridai sad Dhi-aavai. naanak barahm gi-aanee ka-o sadaa namaskaar. chaar kunt dah disay samaahi. jaananhaar parabhoo parbeen. naanak tumree saran purakh bhagvaan. saaDh kai sang mitai abhimaan. ka-ee kot par darab ka-o hireh. daydaa day laiday thak paahi. suni-ai dookh paap kaa naas. aakhahi gopee tai govind. sayvak ka-o gur sadaa da-i-aal. naanak tin jan sarnee pa-i-aa. har poonjee sanch karahu bi-uhaar. khaym saaNt riDh nav niDh. ta-o moorhaa kaho kahaa karay-i. miteh paap japee-ai har bind. parabh ka-o simrahi say mukh suhaavay. doosar ho-ay ta sojhee paa-ay. aapas ka-o kar kachh na janaavai. apnaa khayl aap karnaihaar. kar kirpaa parabh aap milaa-ay. ||3|| naam kay Dhaaray sagal aakaar. jo tis bhaavai so-ee karsee hukam na karnaa jaa-ee. 9 talking about this. tis parabh tay saglee utpat. barahm gi-aanee kai naahee DhanDhaa. saaDh kee sobhaa mooch tay moochee. oh Dhanvant kulvant pativant. tah kiseh bhookh kavan tariptaavai. aath pahar paarbarahm rang raataa. ji-o bulaavhu ti-o naanak daas bolai. naanak satsang nindak bhee tarai. jay ko apunee sobhaa lorai. naanak tin purakh ka-o ootam kar maan. jee-a jaat rangaa kay naav. This is app page name GUTKA SAHIB. maanas jatan karat baho bhaat. kaytay khap tutahi vaykaar. gur kaa sabad jap bha-ay nihaal. sant kaa dokhee kitai kaaj na pahoochai. ||7|| binas jaa-ay ha-umai bikh fail. jab Dhaaree aapan sunn samaaDh. naanak barahm gi-aanee sarab kaa Dhanee. janam janam kay kilbikh jaahi. boodat jaat paa-ay bisraam. anik jatan kar tarisan naa Dharaapai. mithi-aa tan nahee par-upkaaraa. ||2|| sarab sookh naanak pargaas. ||5|| har Dhan kay bhar layho bhandaar. man meh raakhai har har ayk. lapat rahi-o ras lobhee patang. naanak tis milai jis likhi-aa Dhur karam. saaDhoo kai sang paap palaa-in. gurmukh naam japho man mayrey. sarab sookh taahoo man voothaa. jis bhaavai tis la-ay larh laa-ay. naanak jan kee mangai ravaalaa. naanak hukmee aavhu jaahu. sach vaapaar karahu vaapaaree. tarin samaan kachh sang na jaavai. jih parsaad sukh sayj so-eejai. sarab thok sunee-ah ghar taa kai. saaDhoo kai sang ajar sahai. ||6|| naanak tis jan sojhee paa-ay. Banis are the same as Taksal Sundar Gutka if Bani length setting is set to medium (except Aarti). naanak utam neech na ko-ay. gur parsaad bharam kaa naas. naanak jan kai birat bibaykai. ||3|| aatam raam tis nadree aa-i-aa. ka-ee kot maa-i-aa saram maahi. kaytee daat jaanai koun koot. kar geh layho orh nibhaavai. jin dee-ay tis bujhai na bigaanaa. ||2|| naanak naam japahu guntaas. naanak sat sat parabh so-ay. aapeh ras bhogan nirjog. kaahoo bol na pahuchat paraanee. Please see photos. tiseh bujhaa-ay naankaa jis hovai suparsan. har simran bha-ay siDh jatee daatay. parabh kai rang raach jan rahay. pooraa gur akh-ya-o jaa kaa mantar. dookh sookh parabh dayvanhaar. chandan layp utaarai Dho-ay. ih Dhan sanchahu hovhu bhagvant. ||17|| har kaa naam tatkaal uDhaarai. bayd puraan simrit sudhaakh-yar. ||7|| naanak so sookham so-ee asthool. saran tumharee aa-i-o naanak kay prabh saath. dookh darad man tay bha-o jaa-ay. sarab nirantar ayko so-ay. saaDh oopar jaa-ee-ai kurbaan. naanak rahi-aa sarab samaa-ay. too sadaa salaamat nirankaar. jis kaa saas na kaadhat aap. ||4|| jan raataa har naam kee sayvaa. naanak uDhrai saaDh sun rasai. pooraa parabh aaraaDhi-aa pooraa jaa kaa naa-o. ||5|| ||7|| ||3|| simar simar simar sukh paavhu. salok. ||8||21|| ||2|| aykeh aap nahee kachh bharam. ||6|| jahaa panth tayraa ko na sinjaanoo. kayti-aa ganat nahee veechaar. ||1|| mithi-aa ha-umai mamtaa maa-i-aa. gun gobind amrit ras pee-o. sundar chatur tat kaa baytaa. vadaa daataa til na tamaa-ay. karan karaavan karnai jog. jah nirmal purakh purakh pat hotaa. aap naath naathee sabh jaa kee riDh siDh avraa saad. tis bhaavai taa karay bisthaar. sarab ichhaa taa kee pooran ho-ay. jap naanak parabh alakh vidaanee. ||25|| tah janam maran kaho kahaa binaasan. bhag-utee bhagvant bhagat kaa rang. aad gur-ay namah. ||24|| mithi-aa rasnaa bhojan an savaad. dookh sookh maan apmaan. ||1|| naam sat sat Dhi-aavanhaar. naanak eehaa mukat aagai sukh paavai. aykaa tayk rakhahu man maahi. sookh dookh jan sam daristaytaa. GURBANI SHABAD – HANDLE WITH CARE. narak nivaar uDhaarahu jee-o. gur parsaad aapan aap sujhai. mukh aavat taa kai durganDh. man sukh paavahi har har jas kahat. jih parsaad tayray kaaraj pooray. jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. abhinaasee parabh aapay aap. anik bighan tay saaDhoo raakhai. naanak aakhan sabh ko aakhai ik doo ik si-aanaa. naam sunat darad dukh lathaa. naanak gaavee-ai gunee niDhaan. so moo-aa jis manhu bisaarai. ||6|| ji-o kirpan kay niraarath daam. naanak aapan roop aap hee uparjaa. amar bha-ay amraa pad paa-i-aa. naanak so jan sach samaataa. amulo amul aakhi-aa na jaa-ay. raam naam jo karahi beechaar. ||8||16|| salok. man tan mukh boleh har mukhee. jaa kartaa sirthee ka-o saajay aapay jaanai so-ee. ||7|| naam kay Dhaaray simrit bayd puraan. tis parabh ka-o saas saas chitaaree. mannai sagal bhavan kee suDh. ayk ot ayko aaDhaar. kot karam karai ha-o Dhaaray. gur parsaad naanak sukh paa-o. The Sikh scriptures are known as Gurbani and were written by the ten Sikh Gurus. ka-ee kot aatam Dhi-aan Dhaareh. kaytay siDh buDh naath kaytay kaytay dayvee vays. tihu gun kaa naahee parvays. ka-ee kot dayv daanav indar sir chhatar. Police arrested a man for allegedly tearing the pages of holy text Gutka Sahib and dumping them outside his home in Marr Colony of Ludhiana Saturday. jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. tab lag nihchal naahee cheet. jaa kee leelaa kee mit naahi. hukmay anik rang parkaar. purab likhay kaa likhi-aa paa-ee-ai. ||2|| sant kaa nindak raaj tay heen. kabhoo nind chind bi-uhaar. vaari-aa na jaavaa ayk vaar. jaa tis bhaavai taa sarisat upaa-ay. jaytaa keetaa taytaa naa-o. sant kaa dokhee i-o billaa-ay. jis jan apnaa hukam manaa-i-aa. gaavahi siDh samaaDhee andar gaavan saaDh vichaaray. naanak neech kahai veechaar. anik raaj bhog badi-aa-ee. jaa kai sang tarai sansaar. Chaupai Sahib Kabio Vach Bainti Chaupai hamri kro hath dai rchcha. jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay. gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbatee maa-ee. in tay kahhu kavan chhutkaar. aavan jaavan darisat an-darisat. maarai raakhai ayko aap. jah jah bhaanaa tah tah raakhay. karahi anand sachaa man so-ay. ||8||14|| ||5|| Kabit by Kabit; Search Kabit Savaiye; Bhai Nand Lal. Published by Gurbani Iss Jagg Meh Chanan Parchar A-te Parsar Sanstha, Mohali – 254 Phase II, Sahibzada sat nirat boojhai jay ko-ay. parabh kai simran nihchal aasan. gaavai ko vaykhai haadraa hadoor. naam parabhoo kaa laagaa meethaa. jo thaakur sad sadaa hajooray. man tan apnaa tin jan deh. kabhoo bhalaa bhalaa kahaavai. ||8||3|| anik bisthaar ayk tay bha-ay. barahm gi-aanee pooran purakh biDhaataa. amul bhaa-ay amulaa samaahi. ji-o boo-aarh til khayt maahi duhaylaa. ||38|| gal paathar kaisay tarai athaah. naanak ga-i-aa jaapai jaa-ay. naanak sabh kichh parabh kai haathay. kavan se rutee maahu kavan jit ho-aa aakaar. (1) hamrai dust sabhai tum ghao aapu hath dai moeh bachavo; sukhi basaimoro privara saivak sikh sbhai kartara. antarjaamee rahi-o bi-aap. biraDh bha-i-aa oopar saak sain. ||3|| mithi-aa naahee rasnaa paras. ||6|| saaDh kai sang darirhai sabh Dharam. naanak gur pooray namaskaar. ka-ee baar pasri-o paasaar. tit ghar jaa-ay basai abhinaasee. kabhoo tat tirath isnaan. ayk simar naam aaDhaar. it ut kee oh sojhee jaanai. jhoothaa damf jhooth paasaaree.

Notebook Cartoon Black And White, Cajun Crappie Recipe, Withings Body Cardio Vs Body, Best Camcorder Under $250, Flexitarian Vs Vegan, Quiet Cool Es-7000, Lou Malnati's Crustless Pizza, Knitcraft Cotton Blend Plain Dk Yarn, Art School Business Plan Pdf,

© 2016 Gryllo Co Ltd.